Bokningsförfrågan

Ta god tid på dig och kolla igenom så du inte har glömt någonting innan du skickar förfrågan. Kolla även över dina uppgifter så de stämmer.

  • Om företag
  • Om företag
  • Din förfrågan har en produkt som måste levereras av oss.
  • Om annan än leveransaddress
  • Genom att klicka på skicka förfrågan godkänner du våra Allmänna villkor. Se villkoren nedan.

Uthyrningsvillkor

§ 1 Tillämplighet Nedanstående skall gälla om inte annat avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.  

§2 Leverans All hyresmaterial levereras enligt offert/bokningsbekräftelse eller annan överenskommelse. Allt material skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.  

§3 Reklamation Uthyrare utlämnar den förhyrda materielen i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med säkerhetsanordningar i förekommande fall. Eventuell anmärkning mot utlämnad materiel skall anmälas utan vidare dröjsmål efter mottagande.  

§4 Hyrestid räknas från och med den dag då hyresmaterialen levereras av uthyraren, eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den tidpunkt då återlämning är avtalad.  

§5 Hyresberäkning Hyra debiteras enligt offert/bokningsbekräftelse och kan komma att justeras under hyresperioden. För hyresperiod längre än en månad debiteras månadshyra i förskott.  

§6 Andrahandsupplåtelse Hyresmaterielen får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan än hyrestagaren. Hyresobjektet är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar ej på grund av detta avtal äganderätten därtill.  

§7 Tillsyn och vård Hyresmaterielen skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa utfärdade föreskrifter. Vid återlämnande skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har ej rengöring gjorts debiteras hyrestagaren härför.  

§8 Skador och förlust Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Ej återlämnad hyresmateriel debiteras till nyanskaffningsvärde.  

§9 Reparationer får inte utföras utan uthyrarens godkännande.  

§10 Skador och driftsavbrott Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkats honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.  

§11 Försäkring Det åligger hyrestagaren att hålla hyresmaterialen försäkrad. 

§12 Betalningsvillkor Enligt offert/ bokningsbekräftelse eller särskild överenskommelse. Om uthyraren så fodrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet.  

§13 Kredit Hyrestagaren äger rätt att efter kreditprövning betala hyra mot faktura. Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt offert/bokningsbekräftelse.  

§14 Återtagande Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sona förpliktelser enligt detta avtal, uthyraren berättigad att säga upp avtalet med omedelbar verkan och återtaga uthyrd materiel. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagande sker på hyrestagarens bekostnad.  

 §15 Hävande Uthyraren eller hyrestagaren äger rätt att begära hävning av detta avtal mot åberopande av omständighet såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut eller annat av parten ej vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande, och parten ej kunnat förutse eller vars mening inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om uthyraren eller hyrestagaren väsentligt skulle brista i åtagande enligt detta avtal äger motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, dock först efter att parten utan dröjsmål getts tillfälle att rätta till sådant förhållande.  

§16 Rätt till ersättning I de fall hyrestagaren häver fullgörandet av avtalet äger uthyraren rätt att erhålla ersättning för de kostnader som dittills uppkommit med anledning av det ingångna avtalet.  

§17 Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol om inte parterna enas om skiljeförfarande.  

§ 18 Övriga villkor Hyrestagaren ansvarar för erforderliga tillstånd från myndigheter, exempelvis bygglov.