Information

Allt du behöver veta

Vi upplever ofta att det känns tryggt för dig som kund när vi är med från start i ett projekt och svarar på vad som är möjligt inom de givna förutsättningarna. Men det går naturligtvis lika bra att ringa oss och ställa frågor när som helst i processen. Vi är bra på att diskutera upplägg och kan snabbt ge förslag som festupplevelsen magisk.

Processen

Det har aldrig varit enklare att anordna ett event.

1. Rådgivning

Behöver du bolla idéer inför ditt event så finns vi tillhands via både telefon 0708-84 60 06 och e-post info@leijonevent.se. Det går också utmärkt att boka in ett möte för rådgivning på plats.

 

2. Bokning

Förfrågan gör du enklast här via hemsidan. Våra priser för tält, möbler, porslin, paket och tillbehör baseras per uthyrningstillfälle. (Dock max tre dagar, för längre tid är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information!) För scen gäller offert.

 

3. Bekräftelse

När du gjort din förfrågan får du en bekräftelse skickad till din mail. Där hittar du information om din bokning. Inom kort hör vi av oss för att sätta de sista detaljerna.

 

4. Leverans/Hämta

I bokningsbekräftelsen hittar du information om när du kan hämta dina produkter eller när vi levererar dem till dig. En del produkter levererar och monterar vi alltid (t.ex. stora tält och scener), men många produkter kan du välja om du vill hämta själv eller få levererat.

 

5. Återlämning

När ditt event är slut är det dags att lämna tillbaka produkterna. Om du valde leverans vid utlämningen hämtar vi produkterna hos dig. Valde du att hämta själv lämnar du dem på samma ställe som du hämtade dem på.

Transport

Vart är eventet?

Vill du få det levererat eller hämta själv?

Produkter som kräver speciellt kunnande, till exempel sektionstält och scener, levererar och monterar vi alltid. Det gör vi för att säkerställa att allt blir korrekt gjort så att inget rasar ihop under ditt event.

Enklare tält lämnas ut för självmontering om så önskas. Likaså kan du välja att hämta bord, stolar, porslin och dylikt själv. Men det går självklart lika bra att välja leverans och montering på alla våra produkter. Vi har både tunga och lätta lastbilar vilket gör att vi kan hantera både stora och små leveranser effektivt.

Vi hjälper er med en leveranssäker transport, från början till slut. Vi transporterar inte bara från oss till er, vi kan även erbjuda tjänster på plats som t.ex. trucktjänst, liftar och kranbil som vår professionella personal ombesörjer.

Du väljer själv vilken adress du vill få produkterna levererade till. Adressen fyller du i vid bokning på hemsidan. Vill du hellre hämta själv så gör du det vid vårt lager på Intagsvägen 1D, 371 46 Karlskrona.

Godkännandebevis

Ladda hem den pdf som överensstämmer med hyrd produkt.

Uthyrningsvillkor & GDPR

Lätt, enkelt och personligt – precis som vi vill ha det.

§ 1 Tillämplighet Nedanstående skall gälla om inte annat avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§2 Leverans All hyresmaterial levereras enligt offert/bokningsbekräftelse eller annan överenskommelse. Allt material skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.

§3 Reklamation Uthyrare utlämnar den förhyrda materielen i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med säkerhetsanordningar i förekommande fall. Eventuell anmärkning mot utlämnad materiel skall anmälas utan vidare dröjsmål efter mottagande.

§4 Hyrestid räknas från och med den dag då hyresmaterialen levereras av uthyraren, eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den tidpunkt då återlämning är avtalad.

§5 Hyresberäkning Hyra debiteras enligt offert/bokningsbekräftelse och kan komma att justeras under hyresperioden. För hyresperiod längre än en månad debiteras månadshyra i förskott.

§6 Andrahandsupplåtelse Hyresmaterielen får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan än hyrestagaren. Hyresobjektet är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar ej på grund av detta avtal äganderätten därtill.

§7 Tillsyn och vård Hyresmaterielen skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa utfärdade föreskrifter. Vid återlämnande skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har ej rengöring gjorts debiteras hyrestagaren härför.

§8 Skador och förlust Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Ej återlämnad hyresmateriel debiteras till nyanskaffningsvärde.

§9 Reparationer får inte utföras utan uthyrarens godkännande.

§10 Skador och driftsavbrott Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkats honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

§11 Försäkring Det åligger hyrestagaren att hålla hyresmaterialen försäkrad.

§12 Betalningsvillkor Enligt offert/ bokningsbekräftelse eller särskild överenskommelse. Om uthyraren så fodrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet.

§13 Kredit Hyrestagaren äger rätt att efter kreditprövning betala hyra mot faktura. Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt offert/bokningsbekräftelse.

§14 Återtagande Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sona förpliktelser enligt detta avtal, uthyraren berättigad att säga upp avtalet med omedelbar verkan och återtaga uthyrd materiel. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagande sker på hyrestagarens bekostnad.

§15 Hävande Uthyraren eller hyrestagaren äger rätt att begära hävning av detta avtal mot åberopande av omständighet såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut eller annat av parten ej vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande, och parten ej kunnat förutse eller vars mening inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om uthyraren eller hyrestagaren väsentligt skulle brista i åtagande enligt detta avtal äger motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, dock först efter att parten utan dröjsmål getts tillfälle att rätta till sådant förhållande.

§16 Rätt till ersättning I de fall hyrestagaren häver fullgörandet av avtalet äger uthyraren rätt att erhålla ersättning för de kostnader som dittills uppkommit med anledning av det ingångna avtalet.

§17 Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol om inte parterna enas om skiljeförfarande.

§18 Övriga villkor Hyrestagaren ansvarar för erforderliga tillstånd från myndigheter, exempelvis bygglov.

§19 Övriga villkor Hyrestagaren samtycker i samband med att order erlagts ett samtycke för att vi får behandla relevanta personuppgifter som krävs för att administrera uthyrningen och/eller projektet.

Vi tar ansvar för att alla personuppgifter du lämnar till oss endast används inom företagets datasystem och hanteras i enlighet med GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen). Uppgifterna kommer användas i syfte att fullfölja våra åtaganden mot dig samt att ge vår bästa möjliga service.

§1. Uppgifter vi hanterar och syfte

Vi hanterar dessa typer av uppgifter:

— §1.1 Kontaktpersons namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

— §1.2 Ordrar/köp om tillämpbart.

— §1.4 Fakturauppgifter och referensperson om tillämpbart.

§2. Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter för att begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är:

E-post: info@leijonevent.se

Telefon: 0708-84 60 06

§3 Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Våra kontaktuppgifter till dataskyddsombud för att begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är samma som ovanstående, punkt §2.

§4. Våra skyldigheter

Vi är alltid skyldiga och ansvariga att inom 48h (vardagar) tillhandahålla alla sorts uppgifter, anteckningar och information som respektive person och/eller företag begär. Likaså gäller borttagning av detsamma. Vi lämnar självklart aldrig ut uppgifter till tredje part eller till någon som ej verifierats vara tillika person för uppgifterna eller leverantör som behöver behandla exempelvis adress eller liknande. Vi har också skyldighet att rätta och uppdatera uppgifter om önskemål om detta sker. Även detta ska ske snarast, men senast inom 48h (vardagar). Om ni inte tycker vi fullföljer våra skyldigheter uppmanas ni till att kontakta tillsynsmyndighet om vi inte är överens. Ni har all rätt att få reda på hur vi har fått tag på uppgifterna om ni är osäkra, detta skall vi redovisa med tydlighet.

§5. Att dra tillbaka samtycket

Ni som kund eller samarbetspartner har alltid rätt att när som helst dra tillbaka ert samtycke för detta avtal. Om ni önskar göra detta skriver ni ett e-postmeddelande till oss där ni beskriver att ni önskar dra tillbaka ert samtycke. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.

§6. Rätten att bli glömd

Ni som kund eller samarbetspartner har alltid rätt att när som helst bli glömd. Om detta önskas skriver man ett e-postmeddelande till oss och berättar att man önskar bli glömd. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.

§7. Tidsfrist

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår policy. Detta samtyckesavtal gäller fram tills dess att man aktivt avslutar samtycket, eller om §5 och §6 aktiveras. Om ingen kommunikation har sketts på väldigt lång tid mellan Compani 56 och er gallras uppgifter bort med jämna intervaller av oss.

§8. Användarrätt

I denna paragraf beskriver vi vilka som har rätt att använda sig utav uppgifterna som anges i §1. De som är anställda hos oss har rätt att använda de uppgifter som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. De anställda har fått intern utbildning som beskrivs i §9.

§9. Användarsäkerhet

Personalen som hanterar personuppgifter utbildas internt och löpande i hantering av uppgifter. Detta för att den mänskliga faktorn skall vara absolut minimal. De tränas på att hantera uppgifter på ett varsamt sätt över tid och har kunskap i att kunna glömma kunders uppgifter i våra system.

§10. Teknisk säkerhet

Alla uppgifter som innehåller känsliga uppgifter lagras digitalt med krypterad säkerhet.

§11. Formulärdata

Formulär som skickas in via webbplatsen lagras digital och skickas via krypterad anslutning. Dessa uppgifter lagrar vi för att kunna hålla vår service på högsta nivå.

§12. Underhåll

Vi uppdaterar och ser över vår policy frekvent, en gång i kvartalet, eller mer om det behövs, så att den alltid är aktuell och pålitlig.